امروز دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۹
  • پلی تهران 01

  • پلی تهران 02

  • پلی تهران 03

  • پلی تهران 04

  • پلی تهران 05

  • پلی تهران 06

Loading

بازاریاب فروش


نوع شغل

کلیه رشته های مرتبط

لیسانس

3 سال

هر دو

3 نفر

0 ریال

تمام وقت

1400/05/13

1405/12/29

محل شغل

Iran

تهران

شهریار

65469340